ijohansson.se
 • Förstudie

  Vi ser vikten av att medverka i projekten under ett tidigt skede då förutsättningar för att uppnå ett kostnads- och energieffektivt projekt initieras. I detta stadium tas beslut för projektets fortsatta inriktning. Kostnadskalkyler arbetas fram. Det är nu man påverkar de framtida förvaltningskostnader i projektet.

 • Projektledning

  Medverka vid projekteringsmöten med beställare och eventuellt övriga projektörer. Målet är att uppnå de förutsättningar som den tidigare utredningen fastställde. I detta skede tas de handlingar fram som ska ligga till grund för ett eller flera förfrågningsunderlag. Samtidigt startar det interna kvalité- och miljösäkringssystemet.

 • Produktion

  Överlämnandefasen uppnås. Nu är projektet färdigställt och framtagna handlingar distribueras till berörda parter. Medverkan under anbudstiden är av stor vikt då frågor kring projektet kan uppkomma. Hjälp vid anbudsutvärdering är en tjänst som kan erbjudas då vissa projekt är av komplicerad art.

 • Uppföljning

  Projektet är färdigställt då tar uppföljningen vid. Handlingar och därtill framtagna underlag genomgår en slutgiltig kvalitetskontroll. I detta avsnitt sker de kontroll- och besiktningaruppdrag som utförs under entreprenadskedet.

Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Kompetens kompetens
Josefin Fast | Ekonomiansvarig

Josefin är vår ekonomiansvariga och den som strukturerar upp arbetet med stor erfarenhet av de utmaningar som möter oss i vardagen.

Kontakta oss här
kompetens
Anders Olsson | Ingenjör

Anders har en gedigen bakgrund som Ingenjör med mångårig erfarenhet från komplexa projekt såväl inom som utom Sverige.

Kontakta oss här
Kompetens kompetens
David Sandberg | Ingenjör

David arbetar som ingenjör på vårt Jönköpingskontor med stor erfarenhet och bredd inom stora som små projekt.

Kontakta oss här
kompetens
Ove Hult | Ingenjör

Ove arbetar som Ingenjör på vårt Göteborgskontor.

Kontakta oss här
Kompetens kompetens
Bo Andersson | Ingenjör

Bo är en av vår mest erfarna ingenjörer med stora projekt som specialitet.

Kontakta oss här
kompetens
Mats Andersson | Storkök

Mats har en bakgrund inom storkökslösningar och ser till att vi ligger i frontlinjen kring dessa ofta komplexa projekt.

Kontakta oss här
Kompetens kompetens
Mirela Hodzic | Högskoleingenjör

Mirela Hodzic är en av vår mest erfarna högskoleingenjörer med storkök som specialitet.

Kontakta oss här
kompetens
Jennie Aleheim | Högskoleing.

Jennie är en av våra högskoleingenjörer som jobbar utifrån vårt Jönköpingskontor.

Kontakta oss här
Göteborgskontoret:

Göteborg: 031-42 75 65 | Varholmsg. 2
414 74 Göteborg

Jönköpingskontoret:

Jönköping: 036-291 11 00 | Vasavägen 3C | 554 54 Jönköping

Mjölbykontoret:

Kungsvägen 37 | 595 51 Mjölby